ห้องพัก (แบบธรรมชาติ) ดิอร ฟอเร็สท์ รีสอร์ท (Dion Forest Resort )

คลองน้ำใส

(Klangnaomsai)